Niveau 1º ER DANG

 • Présentation

  Présentation

  Présentation

  titre vovinam vvd2bis officiellogo vovinam vvd officiel

  Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
  La Commission Technique Internationale
  The International Technical Board

  Programme d’enseignement International

  Niveau 1er DANG

  img2

  Niveau
  Trình độ 
  1er DANG 
  Hoàng Đai I Cấp

  Grade
  Đẳng cấp
  Jaune :img2
  Hoàng Đai

  Durée
  Thời gian tập 

  2 ans
  2 Năm


 • Programme

  Tấn - Position

  Tấn - Position


  1 - Lập Tấn

  6 - Độc Hành Thiên Lý Tấn

  12- Dương Cung Tấn

  2 - Liên Hoa Tấn

  7 – Thái Âm Tấn

  13- Thứ Bình Tấn

  3 - Trung Bình Tấn

  8 - Tọa Tấn

  14- Tứ Bình Tấn

  4 - Đinh Tấn

  9 – Xà Tấn 1, 2

  15- Hùng Tấn

  5 - Chảo Mã Tấn

  10 - Hổ Tấn

  16- Hành Tấn



  11 - Hạc Tấn



  Kỹ Thuật Căn Bản - Techniques de base

  Kỹ Thuật Căn Bản - Techniques de base

  Đấm

  Đá

  Chém

  Gạt

  Bật

  Chỏ

  Gối

  Đấm Thẳng 1, 2, 3, 4

  Đá Thẳng 1, 2, 3

  Một

  Một

  Một

  Một

  Một

  Đấm Móc 1, 2

  Đá Cạnh

  Hai

  Hai

  Hai

  Hai

  Hai

  Đấm Lao 1, 2

  Đá Hất 1, 2, 3

  Ba

  Ba

  Ba

  Ba

  Ba

  Đấm Múc 1, 2

  Đá Tạt 1, 2, 3

  Bốn

  Bốn

  Bốn

  Bốn

  Bốn



  Đá Đạp 1, 2, 3

  Năm

  Năm

  Năm

  Năm

  Năm



  Đá Đạp Sau

  Sáu

  Sáu

  Sáu

  Sáu

  Sáu



    Bảy

  Bảy

  Bảy

  Bảy

  Bảy

      Tám

  Tám

  Tám

  Tám

  Tám



  Chiến Lược - Techniques de combat

  Chiến Lược - Techniques de combat

  1 - Chiến Lược Hai Mươi Mốt (21)

  2 - Chiến Lược Hai Mươi Hai (22)

  3 - Chiến Lược Hai Mươi Ba (23)

  4 - Chiến Lược Hai Mươi Bốn(24)

  5 - Chiến Lược Hai Mươi Lăm (25)

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  1 - Đòn Chân Bảy (7)

  2 - Đòn Chân Tám (8)

  3 - Đòn Chân Chín (9)

  4 - Đòn Chân Mười (10)

  5 - Đòn Chân Mười Một (11)

  6 - Đòn Chân Mười Hai (12)

  7 - Đòn Chân Mười Ba (13)

  8 - Đòn Chân Mười Bốn (14)

  9 - Đòn Chân Mười Lăm (15)

  10 - Đòn Chân Mười Sáu (16)

  Phản Đòn(Trình độ 6, 7 / 6, 7ème Niveau) - Tech. de contre-attaque

  Phản Đòn(Trình độ 6, 7 / 6, 7ème Niveau) - Tech. de contre-attaque

  1 - Đấm Thẳng Phải : 6, 7          
  2 - Đấm Móc Phải : 6, 7  
  3 - Đấm Hai Tay : 6, 7     

  Phải  : Droite 

  Phản Kiếm - Techniques contre-attaques de sabre

  Phản Kiếm - Techniques contre-attaques de sabre




   Phản Kiếm Một (1)



   Phản Kiếm Hai (2)



   Phản Kiếm Ba (3)



   Phản Kiếm Bốn (4)



   Phản Kiếm Năm (5)



   Phản Kiếm Sáu (6)



   Phản Kiếm Bảy (7)

  VẬT - Techniques de lutte

  VẬT - Techniques de lutte


   Vật Mười Một (11)

   Vật Mười Lăm (15)

   Vật Mười Hai (12)

   Vật Mười Sáu (16)

   Vật Mười Ba (13)

   Vật Mười Bảy (17)

   Vật Mười Bốn (14)

   Vật Mười Tám (18)

  Song Luyện

  Song Luyện

  Song Luyện Vật Hai (2)
 • Examen

  Bộ môn, hệ số và điểm - Les épreuves, les coefficients et les notes

  Bộ môn, hệ số và điểm - Les épreuves, les coefficients et les notes




  Song Đấu

  Kỹ Thuật

  Quyền Lão Mai

  Quyền Kiếm

  S. L.

  Vat 2

  Đòn Chân

  Tinh Thần

  T. Cộng

  coef

  4

  3

  2

  2

  2

  2

  5

  20

  MOY.

  40

  30

  20

  20

  20

  20

  50

  200



  ·           Song Đấu :Combat
  ·           Kỹ Thuật :Techniques
  ·           Đòn Chân : Techniques de ciseaux 
  ·           Tinh thần :Note de Conduite 
  ·           Phản Kiếm : Techniques contre-attaque de sabre 

  Điểm tối thiểu : 06

  Điểm trung bình: 10

  Điểm tối đa: 16




  ·           Điểm tối thiểu: Note minimum
  ·           Điểm trung bình:Note moyenne
  ·           Điểm tối đa:Note maximum 
  ·           Riêng điểm tinh thần : tối thiểu 8 điểm - Tối đa 12 điểm
  Sauf pour la note de Conduite : minimum : 08 - Maximum 12

  Song Đấu - Combat

  Song Đấu - Combat

  Ø  Trận thứ 1, 2 phút - Đồng ký
  1 Combat de 2 minutes avec 1 adversaire de même poids

  Ø  Trận thứ 2, 3 :  2 phút - Đồng điểm
  2, 3ème Combat : 2 minutes avec 1 adversaire de mêmes points

  Ø  Các thí sinh trên 40 tuổi được miễn đấu tự do
  Les candidats ayant plus de 40 ans sont dispensés de cette épreuve


  Kỹ Thuật - Techniques

  Kỹ Thuật - Techniques

  5 Kỹ Thuật Căn Bản
    Techniques de bases
  5 Chiến Lược (21 -> 25)


  Techniques de combat
  3 Phản đòn (Trình độ 6, 7 / 6, 7ème Niveau)


  Tech. de contre-attaque 
  7 Phản kiếm (1à7)


  Techniques contre-attaques de sabre

  Quyền

  Quyền

  Lão Mai Quyền(Cây Mai Già)
  Le vieux prunier

  Tinh hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
  (Quyền tinh hoa lưỡng cực kiếm – Tinh hoa Âm Dương Kiếm)

  Élitiste du Dualité de Yin et Yang

  Song Luyện

  Song Luyện

  Song Luyện Vật 2

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  Đòn Chân Bảy (7) à Đòn Chân Mười Sáu (16)