Programme d'enseignement 2 ème DANG

 • Présentation

  Présentation

  Présentation

  titre vovinam vvd2bis officiel  Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
  La Commission Technique Internationale
  The International Technical Board

  Programme d’enseignement
  International  Niveau 2ème DANG


  ceinture7


  Niveau
  Trình độ
  2ème DANG 
  Hoàng Đai II Cấp 

  Grade
  Đẳng cấp

  Jaune : ceinture7
  Hoàng Đai

  Durée
  Thời gian tập

  3 ans 
  3 Năm


 • Programme

  Tấn - Positions

  Tấn - Positions

  1 - Lập Tấn 6 - Độc Hành Thiên Lý Tấn 12- Dương Cung Tấn
  2 - Liên Hoa Tấn 7 – Thái Âm Tấn 13- Thứ Bình Tấn
  3 - Trung Bình Tấn 8 - Tọa Tấn 14- Tứ Bình Tấn
  4 - Đinh Tấn 9 – Xà Tấn 1, 2 15- Hùng Tấn
  5 - Chảo Mã Tấn 10 - Hổ Tấn 16- Hành Tấn
  11 - Hạc Tấn

  Kỹ Thuật Căn Bản - Techniques de base

  Kỹ Thuật Căn Bản - Techniques de base

  Đấm Đá Chém Gạt Bật Chỏ Gối
  Đấm Thẳng 1, 2, 3, 4 Đá Thẳng 1, 2, 3 Một Một Một Một Một
  Đấm Móc 1, 2 Đá Cạnh Hai Hai Hai Hai Hai
  Đấm Lao 1, 2 Đá Hất 1, 2, 3 Ba Ba Ba Ba Ba
  Đấm Múc 1, 2 Đá Tạt 1, 2, 3 Bốn Bốn Bốn Bốn Bốn
  Đá Đạp 1, 2, 3 Năm Năm Năm Năm Năm
  Đá Đạp Sau Sáu Sáu Sáu Sáu Sáu
  Đá Móc Trước Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
  Đá Móc Sau Tám Tám Tám Tám Tám
  Đá Bay : Thẳng Tạt, Đạp, Đạp Sau, Móc Sau

  Chiến Lược - Techniques de combat

  Chiến Lược - Techniques de combat

  1 – Chiến Lược Hai Mươi Sáu (26)

  2 – Chiến Lược Hai Mươi Bảy (27)

  3 – Chiến Lược Hai Mươi Tám (28)

  4 – Chiến Lược Hai Mươi Chín(29)

  5 – Chiến Lược Ba Mươi (30)

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  1 - Đòn Chân Bảy (7)

  2 - Đòn Chân Tám (8)

  3 - Đòn Chân Chín (9)

  4 - Đòn Chân Mười (10)

  5 - Đòn Chân Mười Một (11)

  6 - Đòn Chân Mười Hai (12)

  7 - Đòn Chân Mười Ba (13)

  8 - Đòn Chân Mười Bốn (14)

  9 - Đòn Chân Mười Lăm (15)

  10 - Đòn Chân Mười Sáu (16)

  11 - Đòn Chân Mười Bảy (17)

  12 - Đòn Chân Mười Tám (18)

  13 - Đòn Chân Mười Chín (19)

  14 - Đòn Chân Hai Mươi (20)

  15 - Đòn Chân Hai Mươi Mốt (21)

  Quyền

  Quyền

  Việt Võ Đạo Quyền

  (Thân, Thủ, Bộ, Cước, Pháp Tinh Hoa Việt Võ Đạo Quyền)

  Élitiste VietVoDao Quyen

  Tứ Tượng Bổng Pháp

  (Tứ Tượng Côn Pháp - Từ thuyết Âm-Dương : Hư Vô sinh Thái Cực, thái cực sinh Lưỡng Nghi, lưỡng nghi sinh Tứ Tượng, tứ tượng sinh Bát Quái )

  4 Symboles / Bo Staff Form 4 symboles

  Phản Kiếm - Techniques contre-attaques de sabre

  Phản Kiếm - Techniques contre-attaques de sabre

  1 Phản Kiếm Tám (8)
  2 Phản Kiếm Chín (9)
  3 Phản Kiếm Mười (10)
  4 Phản Kiếm Mười Một (11)
  5 Phản Kiếm Mười Hai (12)
  6 Phản Kiếm Mười Ba (13)
  7 Phản Kiếm Mười Bốn (14)
  8 Phản Kiếm Mười Lăm (15)

  Song Luyện

  Song Luyện

  Song Luyện Ba (3)

  Song Luyện Kiếm

 • Examen

  Bộ môn, hệ số và điểm - Les épreuves

  Bộ môn, hệ số và điểm - Les épreuves


  Song Đấu Kỹ Thuật VVD Quyền Quyền Baton Song Luyện 3 Song Luyện Kiếm Đòn Chân Phản Kiếm Tinh Thần T. Cộng
  coef 4 3 2 2 2 2 2 2 5 24
  MOY. 40 30 20 20 20 20 20 20 50 240

  • Song Đấu :Combat
  • Kỹ Thuật :Techniques / Techniques
  • Đòn Chân : Techniques de ciseaux
  • Tinh thần :Note de Conduite
  • Phản Kiếm : Techniques contre-attaque de sabre
  Điểm tối thiểu : 06 Điểm trung bình: 10 Điểm tối đa: 16

  • Điểm tối thiểu: Note minimum
  • Điểm trung bình:Note moyenne
  • Điểm tối đa:Note maximum
  • Riêng điểm tinh thần : tối thiểu 8 điểm - Tối đa 12 điểm Sauf pour la note de Conduite : minimum : 08 - Maximum 12

  Song Đấu - Combat

  Song Đấu - Combat

  Trận thứ 1, 2 phút - Đồng ký
  1 Combat de 2 minutes avec 1 adversaire de même poids


  Trận thứ 2, 3 : 2 phút - Đồng điểm
  2, 3ème Combat : 2 minutes avec 1 adversaire de mêmes points


  Các thí sinh trên 40 tuổi được miễn đấu tự do
  Les candidats ayant plus de 40 ans sont dispensés de cette épreuve


  Kỹ Thuật - Techniques

  Kỹ Thuật - Techniques


  5 Kỹ Thuật Căn Bản
  Techniques de bases
  5 Chiến Lược ( 26 > 30)
  Techniques de combat

  Phản Kiếm - Techniques contre-attaques de sabre

  Phản Kiếm - Techniques contre-attaques de sabre

   Phản Kiếm Tám (8)
   Phản Kiếm Chín (9)
   Phản Kiếm Mười (10)
   Phản Kiếm Mười Một (11)
   Phản Kiếm Mười Hai (12)
  6  Phản Kiếm Mười Ba (13)
   Phản Kiếm Mười Bốn (14)
  8  Phản Kiếm Mười Lăm (15)

  Quyền

  Quyền

  Việt Võ Đạo Quyền
  (Thân, Thủ, Bộ, Cước, Pháp Tinh Hoa Việt Võ Đạo Quyền)

  Élitiste VietVoDao Quyen

  Tứ Tượng Bổng Pháp
  (Tứ Tượng Côn Pháp - Từ thuyết Âm-Dương : Hư Vô sinh Thái Cực, thái cực sinh Lưỡng Nghi, lưỡng nghi sinh Tứ Tượng, tứ tượng sinh Bát Quái )

  4 Symboles

  Song Luyện

  Song Luyện

  Song Luyện Ba (3)

  Song Luyện Kiếm

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  Đòn Chân Mười Hai (12) à Đòn Chân Hai Mươi Mốt (21)